Jessica Öberg, Combitechs VD

Combitech accelererar för att samhället behöver fungera bortom force majeure

Den nordiska tech lösnings- och konsultpartnern Combitech, som tillsammans med sina kunder och samarbetspartners skapar motståndskraftiga verksamheter och samhällen, släpper idag sin rapport för 2022. Under ett år präglat av ett komplext säkerhets- och ekonomipolitiskt omvärldsläge fortsätter företaget att växa organiskt, både i omsättning och antal medarbetare, med bibehållet resultat. I fokus är ytterligare förstärkning av totalförsvaret, samhällskritiska funktioner samt samhällsberedskap, men också det intensifierade arbetet med att leda industrins snabba digitala omställning till smart och säker tillverkning.

Vi har accelererat arbetet med att stärka totalförsvar och krisberedskap tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att möta morgondagens utmaningar. Vi är övertygade om att näringslivet spelar en nyckelroll för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Arbetet med våra nordiska kunder inom bland annat energi-, transport-, försvars-, finans- och telekomsektorn har därför intensifierats. Årets dramatiska utveckling visar att samhället behöver fungera bortom force majeure, säger Jessica Öberg, VD på Combitech.

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI – DECEMBER 2022

Combitech har vunnit betydande och utökade ramavtal med flera aktörer i offentlig sektor inom totalförsvaret, både civilt och militärt.

Exempel på vunna ramavtal: Försvarsmakten gällande analys och rådgivning för användarvänlighet och ”human factors integration” (HFI), Försvarsmaktens materielverk (FMV) gällande systemsäkerhet och Myndigheten för samhällsskydd beredskap (MSB) gällande bland annat säker kommunikation samt konsulttjänster inom cybersäkerhet och krisberedskap.  

Combitech fortsätter att expandera och stödja viktiga industrikunder inom försvarssektorn. Nya affärer med uppdrag mot BAE Systems Hägglunds, Saab och BAE Systems Bofors har vunnits löpande under året.

Samarbetet med finska Försvarsmakten intensifieras under året genom ett ramavtal för hantering av hela livscykeln av kritiska system i alla situationer.

En betydande tillväxt i energisektorn, till exempel för kunderna Svenska kraftnät och Jönköping Energi. 

Combitech och Holmen Iggesund har ingått ett avtal där Combitech levererar ett privat 5G nät för utomhus- och inomhustäckning för Iggesunds bruk. Installationen är ett första steg i Iggesunds ambition att skapa det smartaste kartongbruket.

Ett utökat samarbete med teamleveranser i fler delar av Ericsson.

En nettorekrytering av 213 medarbetare under året.

NYCKELTAL FÖR JANUARI – DECEMBER 2022*
*jämförelseåret är proformajusterat

Orderläge

Orderingången under perioden var 3.469 MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period 2021 (3.344 MSEK). 

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 3.399 MSEK, en ökning med 9 procent jämfört med samma period 2021 (3.116 MSEK). 

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 267 MSEK, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år (265 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent, jämfört med 8,5 procent 2021. Den lägre marginalen förklaras av att ett par affärsenheter inte lyckats nå upp till kritiska försäljningsvolymer under 2022. Det fanns även uppskrivningar i ett par större projekt under 2021 som inte upprepades 2022.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet för perioden uppgick till 177 MSEK, jämfört med 271 MSEK 2021, vilket förklaras av förändringar i organisationsstrukturen. 

För ytterligare information kontakta: 

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech. 
Tel: +46 734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com 

Merton Kaplan, Head of Investor Relations, Saab AB
Tel: +46 734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com

Vi på Combitech accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår solida erfarenhet och kunskap från försvars- och industrisektorn säkerställer vi att verksamheter, samhällen och vårt totalförsvar står stadiga inför framtidens utmaningar. 

Vi är en nordisk tech lösnings- och konsultpartner som utgörs av 2100 passionerade experter som tillsammans med våra kunder arbetar med att utmana teknikens gränser för att göra skillnad.