Jessica Öberg, vd på Combitech, omgiven av kollegor.

Combitech accelererar arbetet inom totalförsvaret

Den nordiska tech lösnings- och konsultpartnern Combitech, som tillsammans med sina kunder och samarbetspartners skapar motståndskraftiga verksamheter och samhällen, släpper idag sin rapport för tredje kvartalet 2022. I fokus är ytterligare förstärkning av totalförsvaret och samhällsberedskap samtidigt som nästan 200 nya medarbetare välkomnats till företaget.

– Vi accelererar nu arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar och krisberedskap för att möta morgondagens utmaningar. Inom offentlig sektor handlar det exempelvis om ramavtal inom cybersäkerhet, beredskap och incidenthantering, alla områden som belyses extra i det utmanande omvärldsläge vi befinner oss i. Samtidigt ser vi inom industrin ett växande intresse för teknikområdet Human Machine Interface (HMI) i olika applikationer och att använda serious games, säger Jessica Öberg, vd på Combitech.

Combitech har ett fortsatt stort medarbetarfokus. Det handlar mycket om kompetensutveckling och att behålla personal, samtidigt som rekryteringsinitiativen för att växa ytterligare på marknaden är i fokus. 

Viktiga händelser juli – september 2022

  • Combitech har signerat ramavtal med flera aktörer i offentlig sektor inom totalförsvarsområdet. Till exempel med Kommunalförbundet Norrvatten, Sveriges fjärde största dricksvattensproducent, och Käppalaförbundet, som renar avloppsvatten från medlemskommuner i Stockholmsområdet. 
  • Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten har tecknat ett ramavtal med Combitech inom användbarhet och Human Factors Integration (HFI) för att anskaffa system, tjänster och materiel som är anpassade till människans behov. Avtalet är en viktig del i jämställdhetsarbetet och för att ge all försvarsmaktspersonal bättre förutsättningar att lösa sina uppgifter.
  • I slutet på augusti samlade Combitech ett 80-tal intressenter från offentlig sektor, näringslivet och andra samhällsviktiga verksamheter för att samverka under Totalförsvarsdagen. Navet var ett fysiskt scenariokartspel, som vi på Combitech utvecklat, där vårt samhälle upplever störningar och en tilltagande kris. 
  • Skogsstyrelsen har upphandlat Combitech som AI-partner, som ett led i myndighetens arbete inom digitalisering och teknikutveckling.
  • I september genomfördes WASP Industry Days 2022 där Combitech har en aktiv roll. Det handlar om seminarier och fältstudier för att utveckla en forskningsplattform för framtida förmågor i civila räddningssystem. Arbetet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Nyckeltal för januari – september 2022*

*jämförelseåret är proformajusterat

Orderläge

Orderingången under perioden var 2 386 MSEK, en ökning med 6,9 procent jämfört med samma period 2021 (2 231 MSEK). 

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 2 364 MSEK, en ökning med 6,9 procent jämfört med samma period 2021 (2 212 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 172 MSEK, vilket är en minskning med 12,2 procent jämfört med samma period föregående år (196 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent, jämfört med 8,9 procent 2021. Det lägre rörelseresultatet förklaras av en förändring i mixen av sålda tjänster samt högre kostnader.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet för perioden uppgick till -93 MSEK, jämfört med 187 MSEK 2021. Minskningen förklaras av det lägre rörelseresultatet, men främst på grund av en koncernintern omorganisation som fick en negativ kassaflödespåverkan på Combitech 2022.

Antal medarbetare

Antal medarbetare var vid slutet av tredje kvartalet 2 142.

För ytterligare information kontakta: 

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech. 
Tel: +46 734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com 

Merton Kaplan, Head of Investor Relations, Saab AB
Tel: +46 734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com