Att styra innovation - går det?

Cecilia Unell, verksamhetsutvecklare, skriver om vad som händer när verksamhet och teknik befinner sig i symbios samtidigt som man underlättar och målinriktar kreativitet och tvärdisciplinära initiativ. Det är då innovationer skapas! Cecilia vidareutvecklar resonemanget kring hur en verksamhet tar till vara på innovationerna.

I ett tidigare inlägg på denna blogg skriver jag om digitalisering som ett verktyg i verksamhetens tjänst. Jag beskriver där ett tillstånd där verksamhet och teknik befinner sig i symbios; när de ömsesidigt berikar och driver varandra framåt. Det är i denna symbios som de riktigt spännande innovationerna uppstår – läs Spotify, Uber och många andra om- och uppskrivna innovationer. I denna symbios finns både pengar och verksamhetsnytta och dit är vi alltså många som vill.

Hur ser vi då till att ta oss dit? Kan man ta sig dit medvetet eller är det bara något som ”händer” när kreativa människor från olika discipliner och verksamheter möts? Lika övertygad som jag är att kreativitet och tvärdisciplinära möten är grunden för denna eftertraktade symbios, lika övertygad är jag om att det krävs mer än dessa två ingredienser för att nå hela vägen fram.

Stöd och styrning

För det första gäller det naturligtvis att skapa förutsättningar för kreativitet och tvärdisciplinära möten, exempelvis i form av tid och mötesplatser – en utmaning för slimmade företag med höga vinstkrav i rådande kvartalsekonomi. När vi åstadkommit detta och entusiastiska, kreativa människor från olika discipliner har möjlighet att mötas och diskutera insikter, behov och möjligheter blir nästa steg att säkerställa att vi kan ta hand om de goda idéer som uppstår i dessa möten. Om inte förblir idéerna just bara idéer som inte kommer vår verksamhet tillgodo. Detta kommer dessutom sakta men säkert att dämpa entusiasmen hos våra kreativa medarbetare.

För att ta hand om idéerna kommer vi först att behöva sålla bland dem - vi kommer helt enkelt inte att ha råd att realisera dem alla. En del i prioriteringen är att utgå från de mål vårt företag eller organisation har – de idéer vi ska realisera är de som tar oss närmare våra mål. Som grund för prioriteringen krävs även en strategisk omvärldsbevakning – vilka trender är viktiga för oss, vad gör våra konkurrenter och vilka förväntningar kommer våra kunder att ha i framtiden?

När de utvalda idéerna så ska realiseras kommer nästa fallgrop: om vi tyckte det var kostsamt att frigöra tid och resurser för att diskutera behov och lösningsidéer blir det ännu dyrare nu. Här gäller det att vi ser till att skapa ett ledarskap och en kultur som inser att det är värt att avsätta tid och pengar för att realisera idéer som kan ge oss långsiktiga vinster och som agerar därefter. Med tid, pengar och resurser kan vi då realisera de utvalda idéerna i form av nya produkter, tjänster, metoder eller vad det nu kan vara. När vi sedan lyckorusiga står där med vår ”innovationsbaby” i famnen är det så dags att ta sista steget; att tillgängliggöra vår innovation för de som behöver den. En innovation som inte når användaren skapar inget värde, vare sig för den tänkta användaren eller för de som vill saluföra den.

Att hjälpa eller stjälpa

För att bli ett företag med hög innovationsförmåga krävs alltså mer än kreativa och kompetenta medarbetare – vi behöver därutöver stödja och styra vår innovationsprocess på ett genomtänkt och medvetet sätt. I detta sammanhang hörs ibland invändningen att innovation är en kreativ process som mår bäst om den får leva sitt eget liv, fredad från fyrkantiga processer och begränsande styrningar. Tanken med det stöd och den styrning jag beskriver ovan är dock inte att hämma innovationsförmågan utan tvärtom se till att kratta manegen så att innovationsarbetet löper så smidigt som möjligt och riktas mot de kunder eller områden som leder mot företagets mål. Det kan knappast vara hämmande att säkerställa att det finns tid och möjlighet för individer i företaget att få insikter, generera idéer och att kanalisera dessa; att det finns möjligheter att testa och vidareutveckla idéerna till lösningar; att säkerställa att lösningarna görs tillgängliga på marknaden för att möta behovet som finns där?

Innovationsledarna

Läs gärna mer om innovation och innovationsledning hos Innovationsledarna, en ideell förening med syfte att driva frågor som är gemensamma för området. Jag och min kollega Tomas Planstedt har båda haft förmånen att certifiera oss som innovationsledare enligt Innovationsledarnas upplägg.

Referenser:
Digitalisering i verksamhetens tjänst (Cecilias första blogginlägg)
Optimera din digitalisering (Cecilias andra blogginlägg)

Innovationsledarna, en ideell förening med syfte att driva frågor som är gemensamma för området