Annika Nordgren Christensen reflekterar kring Totalförsvarsdagen 2019.
Porträttet av Annika är taget av Stefan Tell.

Tankar och reflektioner från Totalförsvarsdagen 2019

Combitechs Totalförsvarsdag 2019 blev ett utmärkt möte mellan beslutsfattare inom myndigheter och näringsliv. I den mycket speciella miljö som KTH:s reaktorhall är, manifesterades genomgående näringslivets centrala roll i ett fungerande totalförsvar. Lika genomgående signalerade näringslivets företrädare att man vill och kan medverka – bara det blir tydligt med vad och hur. I detta blogginlägg delar Annika Nordgren Christensen, moderator för Totalförsvarsdagen 2019, med sig av ett referat från dagen och sina egna tankar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) generaldirektör, Dan Eliasson, inledde dagen med en genomgång av aktuellt läge. Eliasson sade att en av de förändringar, med störst påverkan på totalförsvarsplaneringen nu jämfört med tidigare, är avregleringar och privatiseringar av verksamheter som tidigare var statliga. Samverkan med näringslivet är helt nödvändigt.

Vad hände under dagen?

Västerås stad gjorde, genom riskingenjör Johan Ahlström, en mycket intressant presentation kring hur kommunen arbetar med totalförsvarsplanering. Tyngdpunkten låg på samverkan med det lokala näringslivet. Vid Johans sida stod beredskapssamordnare Wilhelm Klasson från Westinghouse Electric Sweden AB och gemensamt berättade de inspirerande om gemensam övningsverksamhet och ökad förmåga i hela skalan från kris till höjd beredskap och krig.

Efter Johan och Wilhelm gick vi från lokalt till nationellt perspektiv. Jessica Öberg, affärsområdeschef på Saab för Industrial Products and Services, berättade om Saabs roll i svensk försvarsförmåga.

I en tung panel om ”Personalen, planeringen, pengarna, praktiken och politiken” medverkade generaldirektör Christina Malm, Rekryteringsmyndigheten, Vd Åsa Sundberg, Teracom, Freddy Jönsson Hanberg, Totalförsvarsstiftelsen, Beatrice Ask (M), ordförande Försvarsutskottet, Daniel Bäckström (C), ledamot FöU och FöBer samt riskingenjör Johan Ahlström, Västerås stad. Bland annat uttrycktes höga förväntningar på den pågående utredningen om näringslivets roll i totalförsvaret. Arbetet med krigsplaceringar och hur det går till förklarades av Rekryteringsmyndigheten, vars GD också påminde om att totalförsvaret enligt lag är en angelägenhet för hela befolkningen. Vidare framförde Åsa Sundberg att beredskap borde ses som en hållbarhetsfråga för näringslivet, precis som miljöfrågan är numera.

Efter lunch talade brigadgeneral Lena Persson Herlitz, stf. chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, om det framtida krigets karaktär - vad ska näringslivet planera för och bidra med? Lena redovisade behov vad gäller samverkan med näringslivet till exempel inom forskning och logistik och gråzonsproblematikens utmaningar.

Efter Försvarsmakten medverkade Säkerhetspolisen.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med Anna Råhnängen, Vd/Flygplatschef, Trollhättan - Vänersborgs Flygplats, Ulrika Dahlin, chef för risk och säkerhet, Ica Sverige, Göran Arkler, vice Vd och Branschchef, Transportindustriförbundet och Anders Åhlgren, CISO, Jönköping Energi AB. Samtliga bidrog generöst med egna erfarenheter - positiva såväl som negativa - av arbetet med beredskapsfrågor. Under diskussionen lyftes det faktum att beredskapsåtgärderna måste finansieras och Ulrika Dahlin exemplifierade med vad lagerhållning av livsmedel för tre månader skulle innebära. Anna Råhnängen efterlyste också att totalförsvarsaspekter måste genomsyra beslutsfattandet inom andra politikområden.

Totalförsvarsdagen berikades också av Combitechs utställningar och att Usify under dagen arbetade med att få fram en gemensam visuell bild av vad som framkom under dagens diskussioner.Egna reflektioner

Mina egna reflektioner efter Totalförsvarsdagen är att totalförsvarsplanering står på en grund av lag och förordning, instruktioner och finansiering - men ovanpå det krävs relationer, förståelse och insikt om vilka villkor olika verksamheter lyder under - inte minst mellan det offentliga och privata. Effektiv totalförsvarsplanering kräver förtroende, därför är det så värdefullt med mötesplatser där relationer skapas. När totalförsvarsplaneringen återupptogs 2015 rådde ingen djupare förståelse för hur central näringslivets roll är, men den fasen är helt klart passerad. Nu är den stora frågan hur och hur mycket får det kosta?

I december redovisar den statliga utredning som undersöker näringslivets roll i totalförsvaret sitt betänkande. Efter det vidtar en remissomgång som jag hoppas engagerar många med insikter och åsikter, för att den efterföljande politiska processen ska kunna landa i så välgrundade slutsatser som möjligt.

/ Annika Nordgren Christensen

Moderator för Totalförsvarsdagen 2019
Tillika debattör totalförsvarsfrågor, konsult och ledamot av Kungliga vetenskapsakademien.